Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: Kalenderdag;
 • Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: Het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Ondernemer/Uni Swiss: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam bedrijf: Uni Swiss

Onderdeel van: DCT-Trading BV

 • Adresgegevens: Zoals aangegeven op www.UniSwiss.nl
 • Telefoonnummer: Zoals aangegeven op www.UniSwiss.nl
 • E-mailadres: Zoals aangegeven op www.UniSwiss.nl
 • KvK-nummer: Zoals aangegeven op www.UniSwiss.nl
 • Btw-identificatienummer: Zoals aangegeven op UniSwiss.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Reikwijdte: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uni Swiss, evenals op alle overeenkomsten op afstand en bestellingen geplaatst door consumenten bij Uni Swiss.
 2. Beschikbaarheid voorafgaand aan de overeenkomst:
  1. Voor het sluiten van een overeenkomst op afstand, zorgt Uni Swiss ervoor dat de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar is voor de consument. Mocht het niet mogelijk zijn om de algemene voorwaarden vooraf te verstrekken, dan zal Uni Swiss duidelijk aangeven hoe de consument de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek kosteloos worden toegezonden.
  2. Bij elektronische overeenkomsten worden deze voorwaarden zodanig elektronisch aangeboden dat de consument deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Als dit niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden elektronisch kan inzien en dat ze op verzoek langs elektronische weg of anderszins kosteloos beschikbaar worden gesteld.
 3. Specifieke voorwaarden: Indien er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn het tweede en derde lid eveneens van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen algemene en specifieke voorwaarden kan de consument altijd een beroep doen op de voor hem meest gunstige bepaling.
 4. Nietigheid en vervanging van bepalingen:
  1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en de rest van de voorwaarden van kracht. De nietige of vernietigde bepalingen zullen dan in overleg worden vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zo veel mogelijk de intentie van de originele bepaling wordt gevolgd.
 5. Interpretatie: Situaties die niet door deze algemene voorwaarden worden geregeld, evenals onduidelijkheden over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen, dienen te worden geïnterpreteerd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Geldigheidsduur en Voorwaarden: Elk aanbod dat een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden valt, zal deze beperkingen of voorwaarden duidelijk vermelden.
 2. Vrijblijvendheid: Aanbiedingen van Uni Swiss zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zelfs na aanvaarding door de consument, zolang Uni Swiss dit onverwijld doet.
 3. Beschrijving en Afbeeldingen:
  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, die gedetailleerd genoeg is om een goede beoordeling mogelijk te maken.
  2. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en/of diensten. Echter, Uni Swiss kan niet garanderen dat de kleuren die op het scherm worden getoond exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Uni Swiss niet en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Informatie in het Aanbod: Elk aanbod zal de volgende informatie bevatten, zodat duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden:
  1. De totale prijs inclusief belastingen en eventuele verzendkosten.
  2. De stappen die nodig zijn voor het tot stand komen van de overeenkomst.
  3. Informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  4. Details over de betaling, levering, en uitvoering van de overeenkomst.
  5. De aanvaardingstermijn van het aanbod of de prijsgarantieperiode.
  6. Eventuele extra kosten voor communicatie op afstand, indien deze afwijken van de standaardtarieven.
  7. Hoe de overeenkomst wordt gearchiveerd en hoe deze toegankelijk is voor de consument.
  8. Hoe de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem verstrekte gegevens kan controleren en corrigeren.
  9. De mogelijkheid van het sluiten van de overeenkomst in andere talen naast het Nederlands.
  10. Informatie over gedragscodes waaraan Uni Swiss zich heeft verbonden en hoe deze door de consument te raadplegen zijn.
  11. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Uni Swiss en de consument komt tot stand op het moment dat de consument een aanbod accepteert en voldoet aan alle daarbij gestelde voorwaarden. Dit is inclusief de gevallen waarin het aanbod elektronisch wordt aanvaard.
 2. Bevestiging van Acceptatie: Bij acceptatie van het aanbod via elektronische weg, bevestigt Uni Swiss onmiddellijk de ontvangst van deze acceptatie elektronisch. De consument heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien deze bevestiging uitblijft.
 3. Veiligheid en Privacy:
  1. Voor overeenkomsten die elektronisch worden gesloten, implementeert Uni Swiss passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en een veilige webomgeving te garanderen.
  2. Bij elektronische betalingen neemt Uni Swiss de nodige veiligheidsmaatregelen om de financiële informatie van de consument te beschermen.
 4. Kredietwaardigheidscontrole: Uni Swiss behoudt zich het recht voor om, binnen de wettelijke kaders, de kredietwaardigheid van de consument te controleren voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst. Op basis van deze controle kan Uni Swiss besluiten een bestelling of aanvraag te weigeren of specifieke voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.
 5. Informatieverstrekking bij de Levering: Uni Swiss verstrekt samen met het product of de dienst de volgende informatie aan de consument, op een wijze dat deze informatie makkelijk op een duurzame gegevensdrager opgeslagen kan worden:
  1. Contactgegevens van Uni Swiss voor eventuele klachten.
  2. De voorwaarden en het proces voor het gebruikmaken van het herroepingsrecht, of een duidelijke melding indien het herroepingsrecht is uitgesloten.
  3. Informatie over garantie en service na aankoop.
  4. Alle andere gegevens vereist onder artikel 4, lid 3, tenzij deze al voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.
  5. De voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze een duur heeft van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 6. Voorwaardelijke Overeenkomst: Overeenkomsten zijn onderhevig aan de voorwaarde dat de benodigde producten voldoende beschikbaar zijn. Indien een product niet beschikbaar is, zal Uni Swiss de consument hierover informeren en eventueel een alternatief aanbieden.

Bekijk hier ons privacybeleid


Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

 1. Bedenktermijn: Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn gaat in de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger.
 2. Gebruik van het Product: Gedurende de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen uitgepakt of gebruikt worden in zoverre dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Bij gebruik van het herroepingsrecht moet het product met alle geleverde toebehoren en, indien mogelijk, in originele staat en verpakking aan Uni Swiss geretourneerd worden, volgens de door Uni Swiss verstrekte instructies.
 3. Procedure: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van het product aan Uni Swiss melden, bij voorkeur via het modelformulier voor herroeping. Vervolgens heeft de consument nog 14 dagen om het product terug te sturen. De consument dient te kunnen aantonen dat de producten binnen deze termijn zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld via een verzendbewijs.
 4. Afloop van de Termijn: Als de consument niet binnen de gestelde termijnen zijn herroepingsrecht uitoefent of het product niet terugstuurt, wordt de koop definitief.

Artikel terugsturen of omruilen? Bekijk hier onze voorwaarden. 

Bij levering van diensten: 

 1. Bedenktermijn: Ook bij de levering van diensten heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Uitoefening van het Herroepingsrecht: De consument volgt de redelijke en duidelijke instructies die door Uni Swiss zijn verstrekt bij het aanbod of uiterlijk bij de levering om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Kosten van Terugzending: Als de consument besluit gebruik te maken van het herroepingsrecht, zijn de directe kosten voor het terugzenden van het product voor zijn rekening, tenzij Uni Swiss heeft aangegeven deze kosten zelf te dragen.
 2. Terugbetaling:
  1. Uni Swiss verbindt zich ertoe het volledige door de consument betaalde bedrag, inclusief de standaard verzendkosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk terug te betalen. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument het herroepingsrecht heeft uitgeoefend, onder de voorwaarde dat het product door Uni Swiss is terugontvangen, of dat de consument aantoonbaar bewijs van volledige retourzending heeft overlegd.
  2. De terugbetaling wordt uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de consument; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Uni Swiss behoudt zich het recht voor het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor bepaalde producten, zoals hieronder gespecificeerd. Deze uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig indien Uni Swiss dit duidelijk in het aanbod, of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten: 

 1. Producten die door Uni Swiss zijn vervaardigd overeenkomstig specificaties van de consument of die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 2. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals: Voedingssupplementen en vitamines waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze uitsluiting is van toepassing vanwege gezondheidsbescherming en hygiënische redenen. 

Wat betreft diensten, is uitsluiting van het herroepingsrecht mogelijk voor: 

 1. Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. 

Let op: De consument wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk geïnformeerd over de voorwaarden waaronder het herroepingsrecht wordt uitgesloten of niet van toepassing is. Indien een product onder de uitsluiting van het herroepingsrecht valt, zal dit duidelijk, en voorafgaand aan de aankoop, bij het betreffende product vermeld worden. 


Artikel 9 – Prijzen 

 1. Stabiliteit van Prijzen: De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de geldigheidsduur van het aanbod niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen:
  1. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn prijsverhogingen alleen toegestaan als deze direct het resultaat zijn van nieuwe of aangepaste wettelijke regelingen of bepalingen.
  2. Na drie maanden mogen prijsverhogingen alleen worden doorgevoerd als Uni Swiss dit vooraf duidelijk heeft gecommuniceerd en:
   1. Ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   2. De consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag dat de nieuwe prijzen van kracht worden.
  3. Inclusief btw: Alle genoemde prijzen voor producten of diensten zijn inclusief btw.
  4. Druk- en Zetfouten:
   1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Uni Swiss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van dergelijke fouten.
   2. In het geval van druk- en zetfouten is Uni Swiss niet verplicht het product tegen de foutief vermelde prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie 

 1. Conformiteit: Uni Swiss garandeert dat alle producten en/of diensten overeenkomen met de overeenkomst, de beschrijvingen zoals vermeld in het aanbod, en voldoen aan redelijke verwachtingen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, evenals aan de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften. Indien expliciet overeengekomen, garandeert Uni Swiss ook dat het product geschikt is voor niet-standaard gebruik.
 2. Aanvullende Garanties: Eventuele aanvullende garanties, verstrekt door Uni Swiss, fabrikanten, of importeurs, doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die de consument heeft op basis van de overeenkomst met Uni Swiss.
 3. Melding van Gebreken:
  1. Gebreken of incorrect geleverde producten moeten binnen vier weken na ontdekking schriftelijk aan Uni Swiss worden gemeld.
  2. Producten dienen, indien mogelijk, in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.
 4. Garantietermijn: De garantietermijn aangeboden door Uni Swiss is gelijk aan de fabrieksgarantietermijn. Uni Swiss is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke specifieke toepassing door de consument of voor adviezen over het gebruik of de toepassing van de producten buiten de overeengekomen specificaties.
 5. Uitsluitingen van Garantie: De garantie is niet van toepassing indien:
  1. De schade is ontstaan doordat de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product of dit onzorgvuldig hebben behandeld.
  2. Het product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, onzorgvuldig is behandeld, of in strijd met de instructies van Uni Swiss en/of de verpakking is gebruikt.
  3. De ondeugdelijkheid het gevolg is van overheidsvoorschriften betreffende de kwaliteit of het type van de gebruikte materialen. 

 Artikel 11 – Beperking van Aansprakelijkheid 

 1. Algemene Beperking: Uni Swiss is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade die de consument of een derde lijdt, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, of schade als gevolg van het gebruik van door Uni Swiss geleverde producten die niet voldoen aan de verwachtingen van de consument.
 2. Directe Schade: De aansprakelijkheid van Uni Swiss voor directe schade, veroorzaakt door aantoonbare tekortkomingen van Uni Swiss in het nakomen van haar verplichtingen, is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het betreffende product of dienst.
 3. Gezondheidsclaims: Uni Swiss streeft ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken over de voordelen en mogelijkheden van de aangeboden producten. Echter, Uni Swiss is niet aansprakelijk voor de afwezigheid van de vermeende resultaten die door het gebruik van de producten kunnen worden verwacht. De informatie op de website en de verpakking van de producten dient niet te worden gezien als medisch advies.

Bekijk hier onze disclaimer.

 1. Productgebruik: De consument erkent dat de producten van Uni Swiss moeten worden gebruikt volgens de instructies op de verpakking en de aanbevelingen op de website. Uni Swiss is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het incorrecte gebruik van de producten.
 2. Overmacht: Uni Swiss is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Wettelijke rechten: Niets in deze beperking van aansprakelijkheid is bedoeld om de wettelijke rechten van de consument uit te sluiten of te beperken. 

Artikel 12 – Levering en uitvoering 

 1. Zorgvuldigheid: Uni Swiss verbindt zich ertoe om maximale zorgvuldigheid te betrachten bij het ontvangen en verwerken van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.
 2. Leveringsadres: De levering vindt plaats op het adres dat door de consument aan Uni Swiss is opgegeven.
 3. Leveringstermijn: Uni Swiss streeft ernaar bestellingen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling geïnformeerd. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.
 4. Indicatieve termijnen: Alle opgegeven levertermijnen zijn indicatief. De consument kan aan de genoemde levertermijnen geen rechten ontlenen. Overschrijding van de levertermijn geeft de consument niet automatisch recht op schadevergoeding.
 5. Ontbinding en terugbetaling: In geval van ontbinding van de overeenkomst door de consument volgens de voorwaarden van dit artikel, zal Uni Swiss de reeds door de consument betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
 6. Onmogelijkheid van levering: Mocht levering van een besteld product onmogelijk blijken, dan spant Uni Swiss zich in om een vervangend product beschikbaar te stellen. Bij de levering wordt duidelijk aangegeven dat het om een vervangend product gaat. Het herroepingsrecht is ook van toepassing op vervangende producten. Kosten voor eventuele retourzendingen van vervangende artikelen zijn voor rekening van Uni Swiss.
 7. Risico van beschadiging of vermissing: Het risico van beschadiging of vermissing van producten ligt bij Uni Swiss tot het moment van levering aan de consument, tenzij anders overeengekomen. Voor niet-verzekerde verzendingen, zoals brievenpost en brievenbuspakjes zonder verzekering, ligt het risico van vermissing of beschadiging expliciet bij de consument.

Heeft u per ongeluk een foutief leveradres opgegeven bij uw bestelling? Klik dan hier.


Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

 1. Voor onbepaalde tijd: De consument kan elke overeenkomst voor onbepaalde tijd, die betrekking heeft op de periodieke levering van producten of diensten, op elk moment opzeggen met inachtneming van de afgesproken opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. Voor bepaalde tijd: Overeenkomsten voor bepaalde tijd met betrekking tot periodieke leveringen kunnen door de consument aan het einde van de overeengekomen periode worden opgezegd, met inachtneming van dezelfde opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Opzeggingswijze: De consument kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze waarop deze is aangegaan, zonder beperking tot een bepaald tijdstip of periode, met een opzegtermijn die niet langer is dan die Uni Swiss voor zichzelf hanteert.

Verlenging: 

 1. Geen stilzwijgende verlenging voor bepaalde tijd: Overeenkomsten voor bepaalde tijd mogen niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een nieuwe vaste termijn.
 2. Stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd: Overeenkomsten die stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd mogen door de consument te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand, en drie maanden in geval van periodieke levering van publicaties minder dan eens per maand.
 3. Proef- of kennismakingsabonnementen: Deze eindigen automatisch na de proef- of kennismakingsperiode en worden niet stilzwijgend voortgezet.

Duur: 

 • Opzegging bij langdurige overeenkomsten: Als een overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar heeft, kan de consument de overeenkomst na een jaar op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen periode verzetten.

Artikel 14 – Betaling 

 1. Betalingstermijn: Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingen voor producten door de consument worden voldaan binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktermijn zoals beschreven in artikel 6. Voor diensten begint deze termijn na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst door de consument.
 2. Correctie van Betaalgegevens: De consument is verplicht eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk te melden aan Uni Swiss.
 3. Maatregelen bij Wanbetaling: Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en hij de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, mag Uni Swiss, naast de wettelijke beperkingen, de redelijke kosten die vooraf aan de consument zijn medegedeeld, in rekening brengen, mits de consument eerst schriftelijk is aangemaand en Uni Swiss de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 15 – Klachtenregeling 

 1. Procedure: Uni Swiss hanteert een duidelijk omschreven en gemakkelijk toegankelijke klachtenprocedure, die op de website wordt gepubliceerd. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na constatering van de gebreken, volledig en duidelijk omschreven, bij Uni Swiss ingediend te worden.
 2. Reactietermijn: Uni Swiss reageert binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de termijn waarbinnen een uitgebreide reactie kan worden verwacht. Mocht een klacht een langere verwerkingstijd vereisen, dan wordt dit binnen de initiële termijn van 14 dagen kenbaar gemaakt.
 3. Geschillenoplossing:
  1. Indien een klacht niet via direct overleg kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan een geschillencommissie.
  2. Consumenten worden aangemoedigd om klachten eerst bij Uni Swiss kenbaar te maken. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan de consument voor bemiddeling terecht bij Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl).
  3. Als bemiddeling niet tot een oplossing leidt, biedt Stichting WebwinkelKeur een onafhankelijke geschillencommissie aan, waarvan de uitspraak bindend is. Aan het voorleggen van een geschil zijn mogelijk kosten verbonden, die door de consument gedragen moeten worden.
  4. Klachten kunnen ook worden ingediend via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 4. Voortzetting Verplichtingen: Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van Uni Swiss niet op, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Oplossing bij Gegrondverklaring: Indien een klacht door Uni Swiss gegrond wordt verklaard, zal Uni Swiss naar eigen keuze het betreffende product repareren of vervangen zonder bijkomende kosten voor de consument.

Artikel 16 – Geschillen 

 1. Toepasselijk Recht: Voor alle overeenkomsten tussen Uni Swiss en de consument, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, geldt uitsluitend het Nederlands recht. Dit geldt ongeacht het land waar de consument woonachtig is.
 2. Uitsluiting Weens Koopverdrag: Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, beter bekend als het Weens Koopverdrag, is niet van toepassing op overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden. 

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom 

 1. Eigendomsrechten: Alle teksten, afbeeldingen, downloadbaar materiaal en andere werken op de website van Uni Swiss zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van DCT Trading BV, tenzij anders vermeld. Alle rechten met betrekking tot deze materialen zijn voorbehouden.
 2. Gebruiksbeperkingen:
  1. Het is strikt verboden om enig deel van de content op deze website te herverdelen, reproduceren, kopiëren, of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCT Trading BV. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, commercieel gebruik, modificatie, distributie, of opname in andere werken, publicaties of websites.
  2. Het downloaden of kopiëren van materiaal van deze website geeft geen rechten over dat materiaal of enige inhoud van de website.
 3. Afwijzing van Aansprakelijkheid voor Afbeeldingen:
  1. De website van Uni Swiss kan gesimuleerde afbeeldingen bevatten. Deze dienen enkel ter illustratie en het werkelijke uiterlijk van producten kan variëren. Uni Swiss streeft ernaar om de afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijke producten, maar is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen of percepties van onnauwkeurigheid.
 4. Bescherming van Intellectueel Eigendom:
  1. Uni Swiss respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van gebruikers van de website dat zij hetzelfde doen. Indien u meent dat uw werk op een wijze is gekopieerd die een inbreuk op het auteursrecht vormt of indien u bewijs van andere inbreukmakende activiteiten opmerkt, verzoeken wij u contact op te nemen met Uni Swiss om deze kwestie te melden.
 5. Licentie voor Gebruik:
  1. Door het aanbieden van materiaal op de website verleent Uni Swiss de gebruiker een beperkte licentie om dit materiaal te bekijken en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke instructies op de website. 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 1. Basisprincipe: Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze niet ten nadele van de consument uitpakken. Dergelijke bepalingen moeten expliciet en schriftelijk overeengekomen worden tussen Uni Swiss en de consument. Zij moeten op een dusdanige wijze worden vastgelegd dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan en raadplegen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Transparantie: Uni Swiss verbindt zich ertoe om alle aanvullende of afwijkende bepalingen duidelijk te communiceren, zodat consumenten volledig geïnformeerd zijn over de voorwaarden waaronder de producten en diensten worden aangeboden en geleverd.
 3. Specifieke Productvoorwaarden: Voor bepaalde categorieën producten, zoals voedingssupplementen en vitamines, kunnen specifieke garantievoorwaarden, retourbeleid, of gebruiksinstructies gelden die afwijken van de standaard algemene voorwaarden. Uni Swiss zal ervoor zorgen dat dergelijke specifieke voorwaarden duidelijk worden gecommuniceerd voorafgaand aan de aankoop.
 4. Aanpassingen en Updates: Uni Swiss behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen periodiek bij te werken of aan te passen om te voldoen aan nieuwe wettelijke eisen of om beter aan te sluiten bij de bedrijfsvoering. Wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn en consumenten worden tijdig geïnformeerd over belangrijke aanpassingen.
 5. Digitale Toegankelijkheid: Alle aanvullende of afwijkende bepalingen, inclusief updates van deze algemene voorwaarden, zullen toegankelijk zijn via de website van Uni Swiss. Consumenten hebben de mogelijkheid om deze documenten te downloaden en op te slaan in een formaat dat geschikt is voor duurzame opslag en toegankelijkheid.
 6. Consumentenbescherming: Uni Swiss verzekert dat alle aanvullende of afwijkende bepalingen volledig in overeenstemming zijn met de geldende consumentenbeschermingswetgeving. Het doel is om een eerlijke, transparante en begrijpelijke handelspraktijk te waarborgen die de belangen van de consument vooropstelt.
Uni Swiss wateroplosbare voedingssupplementen

Je lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water.

Olie en vetachtige stoffen lossen niet op in water. De vetachtige stof blijft op het water drijven en mengt niet. Dit geldt ook voor vitamines en voedingssupplementen. Omdat je lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat, is het logisch dat je lichaam moeite heeft met de opname van actieve ingrediënten uit vette of vetachtige stoffen uit voedsel en voedingssupplementen. De prijswinnende MyCell Enhanced Technology® lost dit probleem op en zorgt voor een lichaamsopname tot wel 99%.

Meer lezen