Algemene voorwaarden DCT Trading

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden en bepalingen van DCT Trading B.V. - handelend onder UniSwiss. Hierna te noemen in deze voorwaarden “DCT”,”Wij” respectievelijk “ons en onze”.

Specifiek gemaakte afspraken in offertes en/of orderbevestigingen prevaleren boven de algemene voorwaarden.

 

  1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van DCT. Gevestigd aan het Minervum 7158A, 4817 ZN, KvK 59672218.

1.2 Onder opdrachtgever verstaan wij in deze algemene voorwaarden: ieder natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die bij ons een bestelling plaatst dan wel een overeenkomst sluit met ons.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “voorwaarden” verstaan: deze onderhavig algemene voorwaarden.

  

  1. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen ons en opdrachtgever.

2.2 Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk en uitdrukkelijk door ons bevestigd.

2.3 De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de onze kunnen worden ingeroepen.

2.4 Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, ook indien wij deze niet uitdrukkelijk van de hand hebben gewezen.

2.5 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijke nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.

2.6 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.7 Wij zijn te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend worden gemaakt via de website www.uniswiss.nl

 

  1. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De prijzen en prijsopgaven voorkomende in onze aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, brieven of overig reclamemateriaal zijn eveneens vrijblijvend.

3.3 Prijzen vermeld in offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende valutaverhoudingen en grondstofprijzen.

3.4 Wij zijn gerechtigd onze aanbiedingen te herroepen binnen een termijn van 24 uur zelfs na de aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.5 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan ons is verstrekt.

3.6 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

  

  1. Overeenkomsten

4.1 Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd in een orderbevestiging, na ondertekening van de sales offerte.

4.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening op de dag van verzending van de schriftelijke orderbevestiging.

4.3 De schriftelijke orderbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen een termijn van acht werkdagen na de verzending daarvan door ons schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.

4.4 De uitvoering van de overeenkomst zal geschieden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

4.5 Meerwerk geschiedt alleen dan wanneer opdrachtgever en wij dit schriftelijk overeenkomen.

4.6 Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen dat door de opdrachtgever in overleg met ons tijdens de uitvoering van de opdracht boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijke vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd of aangebracht.

4.7 Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht. Worden bedoelde wijzingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor een correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

4.8 Veranderingen in de opdracht, die vermindering of vermeerdering van de kosten tot gevolg hebben, zullen aanleiding geven tot dienst overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs.

4.9 Wij zijn gerechtigd om, indien er sprake is van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever, de voor de wijzigingen overeengekomen levertijd te overschrijden. Voor dergelijke vertragingen dragen wij geen verantwoordelijkheid.

4.10 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij de voor de opdracht essentiële informatie tijdig aan ons verstrekt.

4.11 Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4.12 De opdrachtgever is gehouden om de schade en/of alle meerkosten die wij lijden door deze vertraging te vergoeden.

4.13 Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaring van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informaties en door verwerking verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.

  

  1. Prijzen

5.1 Al onze prijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW, en gebaseerd op de kostprijzen, geldig op het ogenblik van de aanbieding.

5.2 Indien in het tijdvak gelegen tussen de bevestiging van de offerte, maar voor levering van de producten/ diensten de kostprijsbestanddelen worden verhoogd, hebben wij het recht die verhoging naar redelijkheid door te berekenen aan de opdrachtgever.

5.3 Factoren, welke de kostprijs bepalen zijn onder meer de kosten voor grondstoffen, bewerkingskosten, verpakkingskosten, transportkosten, lonen, salarissen, sociale lasten, assurantiepremies, invoerrechten, omzetbelasting, andere overheidsbelastingen en koers – en valutaverhoudingen.

5.4 Is er tussen ons en opdrachtgever een prijs overeengekomen in een vreemde munt eenheid, dan geldt de omrekenkoers naar de Euro op de dag van orderbevestiging.

5.5 Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals dit door ons is aangegeven.

5.6 Voor leveringen buiten de Benelux zijn de transportkosten voor de opdrachtgever.

5.7 Voor bestellingen buiten de Benelux kan een proportionele toeslag als portokosten gerekend worden, maar nooit meer dan de werkelijke portokosten.

  

  1. Levering

6.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken moeten worden afgeleverd.

6.2 Onder normale omstandigheden trachten wij zo spoedig mogelijk te leveren.

6.3 Vervroegde levertijd is te allen tijde toegestaan.

6.4 De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden waaronder werken door ons kunnen worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de nodige materialen en/of onderdelen ons tijdig worden geleverd.

6.5 Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijding aan ons zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

6.6 De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de opdrachtgever enig aan ons verschuldigde bedrag, nadat dit opeisbaar geworden is onbetaald heeft gelaten.

6.7 Vertraagde levering geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen.

6.8 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, tot niet nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst of tot het vorderen van ontbinding.

6.9 Wij zijn gerechtigd om opdrachten in gedeelten te leveren.

6.10 Voor zover levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij bij niet tijdig afroepen, de zaken naar eigen goedvinden aan de opdrachtgever factureren en de zaken opslaan. Daarvoor kan door ons, indien gedurende twee maanden geen afroep is gevolgd, een redelijk en billijk opslagpercentage in rekening worden gebracht.

  

  1. Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.2 Betaling geschiedt via overboeking op een door ons op de factuur aangegeven banknummer.

7.3 Wij behouden ons het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen.

7.4 Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn geacht en zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht van 7% op jaarbasis.

7.5 Het gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande benodigde ingebrekestelling indien er sprake is van: een niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn of een vastgestelde datum, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan de opdrachtgever uitstel van betaling wort gevraagd, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, er op de bezittingen van de opdrachtgever conservator of executoriaal beslag wordt gelegd, de opdrachtgever komt te overlijden, voor zover dit een consument betreft, er sprake is van liquidatie of opheffing van het bedrijf van de opdrachtgever.

7.6 Wij zijn gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

7.7 Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij verplicht alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

 

  1. Aansprakelijkheid

8.1 Indien wij aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8.3 Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

  1. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

9.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

  1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda.

10.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

10.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Uni Swiss wateroplosbare voedingssupplementen

Je lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water.

Olie en vetachtige stoffen lossen niet op in water. De vetachtige stof blijft op het water drijven en mengt niet. Dit geldt ook voor vitamines en voedingssupplementen. Omdat je lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat, is het logisch dat je lichaam moeite heeft met de opname van actieve ingrediënten uit vette of vetachtige stoffen uit voedsel en voedingssupplementen. De prijswinnende MyCell Enhanced Technology® lost dit probleem op en zorgt voor een lichaamsopname tot wel 99%.

Meer lezen